Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Είστε εδώ

Πολιτική Ασφάλειας των Πληροφοριών

Η Γενική Ταχυδρομική δεσμεύεται για την προστασία των πληροφοριών που διαχειρίζεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της ενάντια σε κάθε είδους εσωτερική, εξωτερική, θεμιτή ή αθέμιτη απειλή, μέσω της εγκατάστασης ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών. Η Διοίκηση της εταιρείας θέτει συγκεκριμένους στόχους για την ασφάλεια των πληροφοριών τους οποίους παρακολουθεί και εφόσον χρειάζεται, αναθεωρεί ώστε να διασφαλίζεται:

  • Η προστασία των πληροφοριών από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.
  • Η διαθεσιμότητα και η ακεραιότητα των πληροφοριών που παράγει, λαμβάνει και διακινεί στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της.
  • Η τήρηση των νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων που σχετίζονται με την ασφάλεια των πληροφοριών.
  • Η συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα διαχείρισης της ασφάλειας των πληροφοριών.
  • Η άμεση καταγραφή και αναφορά των παραβάσεων και των ύποπτων περιστατικών και η διερεύνησή τους εις βάθος.
  • Η λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των περιστατικών ασφάλειας .
  • Η πλήρης ικανοποίηση των απαιτήσεων των ενδιαφερόμενων μερών μέσα από τη συνεχή παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων.
  • Η συνεχής βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών.
  • Η πλήρης συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του προτύπου ISO/IEC 27001:2013 .

 

Η παρούσα πολιτική έχει γνωστοποιηθεί σε όλο το ανθρώπινο δυναμικό της Γενικής Ταχυδρομικής και είναι διαθέσιμη σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Ανασκοπείται ετησίως ή όποτε κριθεί απαραίτητο και εφόσον απαιτείται, αναθεωρείται ώστε να συμβαδίζει με τις εξελίξεις.